Crack Testing Agent Penetrant

  • 11690500-51    |    VPE: 1
  • 4024596074784
    • Środek dyfuzyjny do nieniszczących badań materiałów w procesie penetracji barwnika.
500 ml
Czerwony wskaźnik przenikający o świetnych właściwościach penetracyjnych do nieuszkadzającego testowania materiałów. Usuwalny za pomocą zmywacza. Przeznaczony do wykrywania pęknięć na częściach, maszynach, narzędziach i odlewach z metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwał

Ostatnio oglądane