Smoke Detector Test Spray

  • 11640250-51    |    VPE: 1
  • 4024596041007
    • Tester czujników dymu, nie wywołujący zanieczyszczeń

:

WEICON Smoke Detector Test Spray w prosty, szybki i profesjonalny sposób umożliwia kontrolę sprawności optycznych i fotoelektrycznych detektorów dymu bez konieczności użycia jakichkolwiek dodatkowych urządzeń czy narzędzi.

Stosowanie WEICON Smoke Detector Test Spray nie zanieczyszcza czujników detektora, jako że produkt odparowuje bez śladu. WEICON Smoke Detector Test Spray może być stosowany do kontroli fotoelektrycznych czujników dymu w zakładach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej i w lokalach mieszkalnych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane