Alu Grinding Protection
Alu Grinding Protection "Aluminiumkonstruktion

Alu Grinding Protection

  • 11451400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040833
    • Do wszystkich materiałów ściernych bezsilikonowy
400 ml
WEICON Alu Grinding Protection działa jako czynnik chłodzący i separujący podczas procesu szlifowania. Obniża temperaturę w miejscu kontaktu i formuje bezsilikonową warstwę antyadhezyjną na materiale ściernym. Stosowanie WEICON Alu Grinding Protection zapobiega zapychaniu się porów materiału ściernego. WEICON Alu Grinding Protection jednocześnie wyraźnie zwiększa żywotność materiału jak i jego wydajność- nawet do 350%. Przeznaczony jest do wszystkich materiałów szlifujących, tj. ściernic listkowych i krążków laminowanych, krążków z włókna, pasów i rękawów ściernych, szlifierek wibracyjnych i maszyn specjalnych.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane