Brushable Liquid Zinc Coating*

  • 15001375    |    VPE: 1
  • 4024596000691
    • Naprawa powierzchni galwanicznych w odcieniu ocynku ogniowego

:

WEICON Brushable Zinc Coating zapewnia aktywną ochronę antykorozyjną wszystkich powierzchni metalowych i jest powłoką w barwie odpowiadającej powłoce galwanicznej. Metaliczne pigmenty płatkowe zawarte w Brushable Zinc Coating układają się równolegle do powierzchni powłoki w kilku oddalonych od siebie warstwach (efekt gontu). Ten sposób ułożenia pigmentów zabezpiecza powierzchnię przed penetracją wilgoci na dłużej. Osiągnięty efekt elektrochemiczny sprzyja optymalnej ochronie antykorozyjnej.

Uwaga
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane