Corro-Protection*

  • 15550005    |    VPE: 1
  • 4024596006273
    • Zabezpieczanie antykorozyjne metali podczas składowania

:

WEICON Corro Protection to, posiadający aprobatę niemieckiego TÜV, tymczasowy środek ochronny, na bazie wosku, przeznaczony do ochrony przeciwko korozji. WEICON Corro Protection może być stosowany do zabezpieczania nie lakierowanych części metalowych, przy wewnętrznym i zewnętrznym magazynowaniu materiałów (np. maszyn, podzespołów, form wtryskowych), do ochrony przeciwko korozji przy wysyłkach lądowych i morskich i konserwacji narzędzi i części precyzyjnych. Produkt wytwarza delikatną i cienką powłokę antykorozyjną, którą można łatwo usunąć za pomocą zmywaczy przemysłowych (np. WEICON Cleaner S).

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie

Ostatnio oglądane