Silicone

  • 15350005-51    |    VPE: 1
  • 4024596078591
    • Preparat smarujący i antyadhezyjny

:

WEICON Silicone jest środkiem poślizgowym i uwalniającym w produkcji i utrzymaniu ruchu a także produktem zabezpieczającym dla tworzyw, gum i metali. WEICON Silicone wytwarza trwały film separujący o dobrych właściwościach przylegających i posiada wiele możliwości aplikacji w przemyśle.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie

Ostatnio oglądane