Repair Stick Wood
Repair Stick Wood
Repair Stick Wood Einkleben eines ausgeschlagenen Scharniers

Repair Stick Wood

  • 10532057-51    |    VPE: 1
  • 4024596043094
    • Półelastyczny, wypełnienie: mineralne

:

Przeznaczony do trwałych i bezskurczowych napraw elementów drewnianych. Dzięki rezydualnej elastyczności wypełnia pęknięcia, otwory po wierceniu, wiąże złamane i uzupełnia wyłamane detale, uszczelnia połączenia w oknach, framugach

drzwiowych, laminacie, płytach, deskach, modelach oraz drewnianych przedmiotach użytkowych i zabawkach. WECION Repair Stick Wood może być stosowany w przemyśle meblowym i drzewnym, modelarstwie i wielu innych aplikacjach.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane