Plastic-Bond

Plastic-Bond

  • 10565024-51    |    VPE: 1
  • 4024596069827
    • Świetna adhezja na tworzywach, wysoka wytrzymałość, odporność na wstrząsy i udar

:

WEICON Plastic-Bond jest on bezrozpuszczalnikowym klejem strukturalnym o bardzo dobrej przyczepności do tworzyw sztucznych, aluminium, stali i wielu innych materałów. Klej nadaje się zarówno do obciążeń statycznych, jak i dynamicznych, ma wysoką udarność i wytrzymałość na odrywanie. Maksymalne wypełnienie szczeliny wynosi 5 mm. Plastic-Bond jest szczególnie odpowiedni do połączeń strukturalnych, w których wymagane są połączenia o wysokiej wytrzymałości.

Niebezpieczeństwo
Resin
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 - Działa szk
Hardener
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane