Liquid F 1000
Liquid F 1000
Liquid F 1000 Einpinseln von Siliconformen für Demomuster

Liquid F 1000

  • 10604000    |    VPE: 1
  • 4024596025892
    • do głatkich powierzchni

:

Liquid F 1000 jest środkiem antyadhezyjnym na bazie wosku przeznaczonym do żywic epoksydowych i poliuretanów. Jest szczególnie zalecany w przypadku powierzchni gładkich i nie absorbujących.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo tok

Ostatnio oglądane