WEICONLOCK Aktywator F

  • 30700200-51    |    VPE: 1
  • 4024596069605
    • skróca czas utwardzania produktów WEICONLOCK

:

Czas utwardzania produktu WEICONLOCK można znacząco skrócić przygotowując uprzednio powierzchnię przy użyciu Aktywatora F. Jest on zalecany w przypadku wszystkich materiałów pasywnych (patrz: tabela), niskich temperatur otoczenia (ok. 0°C) jak i większych szczelin . Umożliwia również stosowanie produktów WEICONLOCK na powierzchniach niemetalicznych.

Niebezpieczeństwo
Spray
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując d�
Liquid
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane