Aktywator do RK-1300/RK-1500

  • 10562100-51    |    VPE: 1
  • 4024596069803
    • Aktywator do RK-1300/RK-1500

:

Aktywator (100ml dozownik albo pojemnik 1L) do RK-kartuszy 310g albo w dużych pojemnościach jak 1,0kg, 6,0kg

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodu

Ostatnio oglądane