Primer P 400

Primer P 400

  • 13550425    |    VPE: 1
  • 4024596024819
    • Do gruntowania powirzchni z poliolefinu

:

Do gruntowania nisko energetycznych powierzchni nie absorbujących, jak np. tworzywa (PE, PP, TPE) oraz elastomerów (EPDM).

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H361 - Podejrzewa się, �

Ostatnio oglądane