Primer S 300

Primer S 300

  • 13550325    |    VPE: 1
  • 4024596024802
    • Do gruntowania powierzchni chłonnych
250 ml
Do gruntowania powierzchni chłonnych i/lub porowatych, jak np. płyty wiórowe i gipsowe.

Uwaga
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H373 - M

Ostatnio oglądane