WEICON WR
WEICON WR
WEICON WR Instandsetzung einer Antriebswelle nach Abrieb und Verschleiss
WEICON WR Beschichtung einer Kreiselpumpe

WEICON WR

  • 10300005-51    |    VPE: 1
  • 4024596078515
    • Płynny, wypełnienie: stal, odporny na zużycie

:

WEICON WR zalecany jest do aplikacji w miejscach, gdzie części metalowe poddawane są wysokiemu zużyciu wskutek tarcia, takich jak naprawy i rekonstrukcje wałów, odlewanie łożysk i narzędzi tnących, produkcja modeli odlewanych i frezowanych, wylewki do sadowienia maszyn oraz jako odporny na zużycie podkład pod końcową powłokę WEICON Ceramic BL. WEICON WR może być wykorzystywany przy produkcji maszyn, narzędzi, wykonywaniu modeli i form jak i w wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H302 + H332 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodują

Ostatnio oglądane