Corro-Protection

  • 11550400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040925
    • Zabezpieczanie antykorozyjne metali podczas składowania
400 ml

WEICON Corro Protection to, posiadający aprobatę niemieckiego TÜV, tymczasowy środek ochronny, na bazie wosku, przeznaczony do ochrony przeciwko korozji. WEICON Corro Protection może być stosowany do zabezpieczania

nie lakierowanych części metalowych, przy wewnętrznym i zewnętrznym magazynowaniu materiałów (np. maszyn, podzespołów, form wtryskowych), do ochrony przeciwko korozji przy wysyłkach lądowych i morskich i konserwacji

narzędzi i części precyzyjnych. Produkt wytwarza delikatną i cienką powłokę antykorozyjną, którą można łatwo usunąć za pomocą zmywaczy przemysłowych (np. WEICON Cleaner S).

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane