Primer G

Primer G

  • 10809050    |    VPE: 1
  • 4024596077006
    • nadający się do różnych materiałów gumowych
50 g
2-składnikowy podkład gruntujący jest przeznaczony do wstępnej obróbki różnych materiałów gumowych i powierzchni metalowych przed zastosowaniem uretanów WEICON.

Uwaga
Resin
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Hardener
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane